Försäkringsbedragare ska betala 40 miljoner

Under en bilresa 1995 på väg till Arlanda körde en man av vägen och nerför en slänt. Året därpå var den taxi han satt i inblandad i en seriekrock. Mannen återgick inte i arbete efter det första händelsen, beviljades tre år efter den andra helt sjukbidrag, och är numera förtidspensionerad.

Mannen har väckt talan mot tio försäkringsbolag, däribland Länsförsäkringar Sak och Trygg-Hansa avseende försäkrings- och trafiksakdeersättning för personskada till följd av 1995 och 1996 års trafikhändelser, i några fall i förening med Försäkringskassans beslut om förtidspension.

Enligt försäkringsbolagen har mannen tecknat över 40 försäkringar kort före 1995 års trafikhändelse genom att vilseleda bolagen om sin sjukdomshisorik och använda sig av felaktiga eller ofullständiga "friskintyg". Han lyckades därigenom skaffa sig ett "enormt stort" försäkringsskydd, på över 100 miljoner kronor.

Enligt bolagen kan detta försäkringskydd inte motiveras på sakliga grunder och bolagen hade aldrig accepterat försäkringarna om de känt till de faktiska omstänsigheterna.

Länsförsäkringar Sak och Trygg-Hansa har genstämningsvis yrkat att mannen ska förpliktigas att till bolagen betala skadestånd om 20 000 respektive 163 762 kronor.

Tingsrätten lämnar mannens käromål utan bifall, samt ålägger honom att utge skadestånd till Länsförsäkringar och Trygg-Hansa i enlighet med deras yrkande samt ersätta samtliga nio försäkringsbolag för deras rättegångkostnader.

Tingsrätten finner det, vid värdering av den medicinska utredningen, klart mer sannolikt att mannen över huvudtaget inte skadade sig avåkningen 1995 än att någon av alla de skador som mannen redogjort för, i den mån de existerar, har samband med denna avåkning.

Bland annat talar anteckningar som påträffats i mannens dator för att han detalj planerat hur han för omvärlden ska framstå som handikappad efter trafikhändelsen och hur han ska anpassa sina uppgifter efter det att det för honom blivit känt att bolagen övervakat honom.

Tingsrätten finner det utrett att mannen fingerade eller framkallade trafikhändelsen år 1995, och att mannen inte ens gjort antagligt att han skadades vid denna händelse. Härav följer att han inte har rätt till trafikskadeersättning enligt den trafikskadeförsäkring som Länsförsäkringar sak svarar för.

Inte heller har mannen gjort det antagligt att han drabbades av någon personskada till följd av olyckan 1996. Därmed har han inte rätt till försäkringsersättning i enlighet med sitt fastställelseyrkande. Käromålen mot bolagen rörande 1996 års trafikhändelse ska därmed lämnas utan bifall och mannen ska ersätta bolagen för deras rättegångskostnader.

Tingsrätten har funnit att de försäkringsavtal som mannen har tecknat är ogiltiga till följd av att han svikligen tecknat försäkringarna med avsikt att fingera försäkringsfall för att kunna lyfta betydande försäkringsbelopp. Detta har skett uppsåtligen.

Enligt tingsrätten är det också ställt utan allt rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till bedrägeri gentemot Länsförsäkringar Sak som betalat ut ersättning och försök till bedrägeri gentemot övriga bolag. Mannen är därför skadeståndsskyldig gentemot Länsförsäkringar Sak och Trygg-Hansa för ren förmögenhetsskada på grund av brott.

Mannen ska även ersätta de nio försäkringsbolagen fullt ut för de kostnader som bolagen yrkat ersättning för, totalt cirka 40 miljoner kronor.


/ DAGENS JURIDIKTidigare nyheter
Crawford & Companys information till kunder och samarbetspartners 2011-11-25
Dom om försäkringsvillkor, ang. ersättning för byggnadsskada 2011-06-21
Stat och kommun får rätt i tvister om trafikskadeersättning 2011-06-14
13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig 2011-05-13
Hovrätten anser rätten till försäkringsersättning är preskriberad 2011-05-02
Hovrätten tolkar entreprenadbestämmelse 2011-04-19
Grundutbildning i ansvarsskadereglering avslutad 2011-04-07
Tydligare preskriptionsregler vid försäkringsersättning 2011-03-29
Hovrätten omvandlar vite till skadestånd 2011-03-04
Hovrätten avgör frågan om hur angivande av försäkringstid i försäkringsbrev skall tolkas. 2011-02-26
Kommun ansvarig på grund av bristande information om planerad va-anläggning 2011-01-21
Vi på Skadejuridik i Norden AB önskar alla läsare ett gott slut och ett Gott Nytt ÅR! 2010-12-31
Miljööverdomstolen fastställer kommuns ansvar för stopp i avloppsledning 2010-12-30
Högsta domstolen begränsar regressrätten pga vitesklausul 2010-12-28
Hovrätten avgör fall om gränsdragning vid trafikskada 2010-12-23
Länsförsäkringar förlorar skadeståndstalan mot 15-åring. 2010-12-20
Skadeståndsansvar införs för föräldrar 2010-11-12
Diskrimineringsombudsmannen förlorade mål mot Vetlanda kommun 2010-10-29
Skadejuridik flyttar till större kontor och söker nya medarbetare 2010-10-27
Kommun bröt mot LOU 2010-09-07
Konsulter! Glöm inte avbrottsförsäkringen 2010-08-27
Ej strikt ansvar för översvämning från dike 2010-08-26
Fyrverkeripjäs som antänt skola bedöms inte som uppsåtsbrott 2010-08-12
Grattis elever och personal på Killebäckskolan! 2010-08-03
Nya lagar från halvårsskiftet 2010-07-01
Skadejuridik utbildar ansvarsskadereglerare i Malmö 2010-06-28
Nordisk konferens om kommunala risker 2010-06-05
HD har avvisat påstående om dolt fel 2010-05-27
Anlagd brand i kulturhus i Hammenhög 2010-05-26
Försäkringsbedragare ska betala 40 miljoner 2010-04-13
Förstärkt integritetsskydd 2010-03-05
HD avvisaren fastighetsägares talan mot en kommun 2010-03-04
Vite omvandlas inte till skadestånd vid försäkring 2010-03-01
Skadestånd i avtalsförhållande, ny bok av Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger. 2010-02-15
Skadejuridik inför dygnetruntjour. 2009-12-18
Advokatutbildning om Risker och Försäkring 2009-12-01
Inget skadestånd för oförsäkrad fartygsägare. 2009-11-17
Regress mot unga brandvållare. 2009-11-06


Vilken kompetens söker du?
Här har vi delat upp våra områden så att du på ett lätt sätt skall kunna hitta just den kompetens du behöver hjälp med.
Kontakta oss
Fyll i din epostadress i fältet nedan så återkommer vi till dig.